Kas gali įsigyti fondo vienetų

Atsižvelgiant į „INVL Baltijos miškų fondo I“ taisykles, šio fondo vienetų gali įsigyti tik informuotieji investuotojai, toleruojantys didesnę nei vidutinė investicijų rizika. Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas.

Informuotaisiais investuotojais laikomi:
 • profesionaliųjų investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai;
 • profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą, ir investuoja ar įsipareigoja investuoti į fondą ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta;
 • profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir investuoja ar įsipareigoja investuoti į fondą ne mažiau kaip 125 000 eurų ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (IISKISĮ) numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į atitinkamą subfondą.

Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys taip pat privalo atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų alternatyvių turto kriterijų:
 • Investuotojo grynasis turtas arba jungtinės nuosavybės teise Investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis grynasis turtas sandorio dėl investicijų į fondą sudarymo momentu yra ne mažesnis kaip 250 000 eurų arba ekvivalentiška suma kita valiuta. Į grynąjį turtą neįskaičiuota Investuotojui asmeniškai arba bendrai su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, kuris yra Investuotojo nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta, vertė;
 • Investuotojo asmeninės grynosios pajamos kiekvienus paskutiniuosius dvejus metus iki sandorio dėl investicijų į fondą sudarymo dienos buvo ne mažesnės kaip 50 000 eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta arba analogiško laikotarpio pajamos kartu su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) buvo ne mažesnės kaip 75 000 eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta, be to, galima pagrįstai tikėtis, kad šios pajamos bus gautos ir einamaisiais metais;
 • Investuotojui nuosavybės teise arba jungtinės nuosavybės teise investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis finansinis turtas, atskaičius visus su juo susijusius įsipareigojimus, sudaro ne mažiau kaip 150 000 eurų arba ekvivalentišką sumą kita valiuta.

Remiantis fondo taisyklėmis, investuojantiems į „INVL Baltijos miškų fondą I“ informuotiesiems investuotojams taikoma minimali 30 tūkst. eurų investavimo suma. Ši suma taikoma:
 • profesionaliųjų investuotojų statusą pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą turintiems investuotojams;
 • profesionaliųjų investuotojų statuso neturintiems fiziniams asmenims, kurie:
  • Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir IISKISĮ numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje bei raštu patvirtinusi, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Subfondą; bei atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų alternatyvių turto kriterijų:
   • Investuotojo grynasis turtas arba jungtinės nuosavybės teise investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis grynasis turtas sandorio dėl investicijų į fondą sudarymo momentu yra ne mažesnis kaip 250 000 eurų arba ekvivalentiška suma kita valiuta. Į grynąjį turtą neįskaičiuota investuotojui asmeniškai arba bendrai su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, kuris yra investuotojo nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta, vertė;
   • Investuotojo asmeninės grynosios pajamos kiekvienus paskutiniuosius dvejus metus iki sandorio dėl investicijų į fondą sudarymo dienos buvo ne mažesnės kaip 50 000 eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta arba analogiško laikotarpio pajamos kartu su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) buvo ne mažesnės kaip 75 000 eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta, be to, galima pagrįstai tikėtis, kad šios pajamos bus gautos ir einamaisiais metais;
   • Investuotojui nuosavybės teise arba jungtinės nuosavybės teise investuotojui ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis finansinis turtas, atskaičius visus su juo susijusius įsipareigojimus, sudaro ne mažiau kaip 150 000 eurų arba ekvivalentišką sumą kita valiuta.