Fondo duomenys

Uždarojo tipo sudėtinis informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondas „INVL Baltijos miškų fondas I“ yra įsteigti pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (IISKISĮ) nuostatas. Fondai veiklą pradėjo 2017 m. vasario 13 dieną.
Fondo rūšis Uždaro tipo fondas
Fondo dydis po pirmojo platinimo etapo 5 mln. eurų
Maksimalus fondo dydis 50 mln. eurų
Minimali investicija informuotiesiems investuotojams 30 tūkst. eurų
Pradinė vieneto pardavimo kaina 100 eurų
Fondo trukmė 8 metai su galimybe terminą pratęsti dar 2 metams
Valdymo įmonė „INVL Asset Management“

 „INVL Baltijos miškų fondo I“ siekiama metinė investuotojo grąža po visų mokesčių ir pelno paskirstymo – 8 proc.

Fondo mokesčiai:
Valdymo mokestis 2 proc. nuo vidutinės svertinės grynųjų aktyvų vertės
Sėkmės mokestis 20 proc. nuo pelno, didesnio nei minimalios grąžos barjeras
Minimalios grąžos barjeras* 6 proc.
Išmokos Fondo valdymo įmonė esant galimybei sieks pradėti dalinį fondo vienetų išpirkimą pasibaigus investiciniam periodui
 * Grynoji metinė investicijų grąža, kurią viršijus valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis.
 

 

„INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems LR Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.

Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.
 
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles, prospektą, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus fondo investicinių vienetų platinimo dokumentus. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėje www.invlmiskai.com ir www.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.